Japanese Plum Yew Cephalotaxus harringtonii

Japanese Plum Yew Cephalotaxus harringtonii

  • Plant ID: 899
  • Family: Taxaceae
  • Family Common Name: Yew Family
  • Genus: Cephalotaxus
  • Species: harringtonii
  • Common Name: Japanese Plum Yew
  • Accession Number: 2004-0016-A
  • Site: Secret Garden
  • Sub-Site: C
  • Native Range: E Asia