White Pine Pinus strobus

  • Plant ID: 641
  • Family: Pinaceae
  • Family Common Name: Pine Family
  • Genus: Pinus
  • Species: strobus
  • Common Name: White Pine
  • Accession Number: 0000-0880-A
  • Site: Millstone Garden
  • Sub-Site: BPG-A
  • Native Range: E N America